Nidderréideng «Um Chaux Four»

2011 Rodange Gärt a Klengvéi um «Chaux Four»
2012 Rodange Nidderréideng Servitude iwwert de «Chaux Four» op d’Gare.
2012 Rodange «Chaux Four» neie Parking an der Schoulstrooss.
2015 Rodange Nidderréideng Wanter um «Chaux Four» an der Knubelwiss
2019 Rodange Siicht vum «Chaux Four»
2023 Juni Rodange Nidderréideng «au Chaux Four» déi lescht Spuere vun der Servitude.
2023 Enn Juni Rodange Nidderéideng um «Chaux Four» Baustell éischt Phas.